1 marca 2015 r. wchodzą w życie ustawy o ewidencji ludności, dowodach osobistych oraz praw o aktach stanu cywilnego. Wprowadzają one zmiany, które mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie. Jednak na początku mogą wystąpić utrudnienia w czasie obsługi klientów w zakresie rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych. Ma to związek z tworzonym przez MSW systemem opartym na budowie centralnych rejestrów. Aplikacja informatyczna, która wspierać będzie System Rejestrów Państwowych nadal jest modyfikowana.

-Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość w tym trudnym, pierwszym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań. Deklarujemy, że nie zaniedbujemy staranności dla najlepszej realizacji nowych zadań leżących po stronie Urzędu Miasta Koszalina. Zachęcamy do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta. Znaleźć tam będzie można zaktualizowane karty usług Urzędu Stanu Cywilnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich.- tłumaczy Grzegorz Śliżewski z koszalińskiego ratusza.

Może się jednak zdarzyć, że po 1 marca wydłużeniu ulegnie czas obsługi klientów w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego. Ostatecznie o sprawności działania nowego systemu zadecyduje jego realne działanie. Z założenia nowy informatyczny system rejestrów państwowych ma połączyć kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa rejestry. W zintegrowanym systemie znajdą się m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego.

 

Najważniejsze zmiany to:

Rejestracja noworodków: Rejestracji dziecka urodzonego w Koszalinie można będzie dokonać tylko i wyłącznie w USC w Koszalinie. Przy rejestracji nowo narodzonego dziecka, w urzędzie dokonywać się będzie jego zameldowanie. Ponadto System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL, który rodzice otrzymają po rejestracji (przy prawidłowo działającym systemie praktycznie od ręki).

Odpisy aktów stanu cywilnego: Urząd Stanu Cywilnego w Koszalinie będzie właściwy, jak dotychczas dla rejestracji zdarzeń z zakresu urodzeń, małżeństw i zgonów, które następują na terenie Koszalina.

Natomiast w nowej ustawie określono, iż odpisy aktów stanu cywilnego pobrać będzie można w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa.

Jest to „odmiejscowienie” wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego. Np. urodzenie zarejestrowano w USC w Bydgoszczy, odpis aktu urodzenia pobrać można w Koszalinie lub każdym innym USC. Związek małżeński zawarto w Krakowie, odpis aktu małżeństwa pobrać można w USC w Koszalinie i każdym innym USC. Będzie również istniała możliwość uzyskania odpisu poprzez platformę E-PUAP.

 

Aby otrzymać odpis aktu stanu cywilnego znajdującego się w rejestrach poza Koszalinem, wymagane będzie, zgodnie z ustawą, kilka dni, potrzebnych na wprowadzenie do centralnego rejestru stanu cywilnego aktu, przez właściwy urząd stanu cywilnego (w przypadku pracy tego urzędu w nowym rejestrze) lub przesłania odpisu na drukach dotychczasowych przez właściwy urząd na adres wskazany we wniosku.

 

Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego:

Jedną z wprowadzanych zmian będzie możliwość zawarcia małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego. Obecnie małżeństwo można zawrzeć w innym miejscu jedynie w szczególnych przypadkach - np. gdy jedno z przyszłych małżonków przebywa w szpitalu lub w zakładzie karnym. Nowe przepisy umożliwią zorganizowanie ceremonii poza urzędem również innym osobom.

W takim przypadku para będzie musiała złożyć wniosek do kierownika urzędu. We wniosku musi być wskazane miejsce oraz planowany termin ślubu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że musi być to miejsce gwarantujące zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Decyzja o tym, czy zaproponowane miejsce spełnia te wymogi, należy do kierownika USC. Przy braku uzgodnienia co do miejsca czy terminu ślubu kierownik usc pisemnie odmawia przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w miejscu lub terminie wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

W myśl nowych przepisów za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli małżonkowie, będą zobowiązani uiścić opłatę dodatkową w wysokości 1000 zł płatną na konto Urzędu Miasta.

 

Stare dokumenty też nadal ważne

Z dniem 1 marca 2015 roku wchodzą nowe zasady wydawania dowodów osobistych. Jakie najważniejsze zmiany czekają klientów ratusza? Przede wszystkim wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego można złożyć w dowolnym miejscu kraju. Na przykład obywatel Krakowa, który zamieszkuje na terenie Koszalina, nie musi się u nas meldować, lecz przyjść i złożyć wniosek o wydanie dokumentu. Inną nowością jest to, że w dowodach zamieszcza się inne dane niż poprzednio: nie ma zeskanowanego podpisu właściciela dokumentu, brak potwierdzenia adresu zameldowania czy informacji o kolorze oczu i wzroście. W nowym dowodzie będzie informacja o obywatelstwie polskim. Wnioski będzie można teraz składać elektronicznie, na podstawie przepisów o informatyzacji podmiotów publicznych. Jednak taki wniosek będzie musiał być opatrzony bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na platformie e-puap. Nowe dowody mają być lepiej zabezpieczone, czyli trudniejsze do podrobienia. Od marca zdjęcie do dowodu będzie identyczne jak w paszportach.

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u