Oprócz wsparcia państwa na poziomie centralnym, w ramach tzw. becikowego, również samorządy niektórych miast podjęły taką inicjatywę na szczeblu lokalnym. Czy spowoduje ona baby boom?
W chwili obecnej w zakresie świadczeń rodzinnych, w związku z urodzeniem dziecka wypłacana jest m.in. jednorazowa zapomoga oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Świadczenia te są wypłacane jednorazowo w kwocie po 1.000 zł. Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka mają osoby, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.922 zł, natomiast w przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 574 zł, lub 664 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością.

Wsparcie dla nowo narodzonych dzieci zadeklarował koszaliński samorząd. To 300 zł wypłacane jednorazowo na każde dziecko. Zapomoga taka przysługuje osobie uprawnionej, zamieszkałej w Koszalinie przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Wniosek składa się nie później niż przed upływem 6 miesięcy od narodzin. Do wniosku dołącza się kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka wraz z kserokopią dowodu tożsamości osoby uprawnionej. Zapomoga ta przysługuje na dziecko urodzone po 31 grudnia 2014 roku.


-Koszalińskie becikowe jest jednym z elementów systemu promującego i wspomagającego rodziny, w ramach szeroko rozumianej polityki prorodzinnej, realizowanej przez miasto Koszalin.- wyjaśnia Robert Grabowski, rzecznik prasowy koszalińskiego ratusza.- Zadania związane z przyznawaniem i wypłatą jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka realizował będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Według statystyk narodzin, szacujemy wypłatę na poziomie 300.000 złotych rocznie przy ilości 1000 urodzonych dzieci.

 

Również Białogard chce wspierać powiększanie rodzin. Tutaj na ten cel przeznaczono jednorazowo 1000 zł na każde dziecko. Uchwała „becikowa” przyjęta została 25 lutego br. przez Radę Miejską Białogardu. Tym samym białogardzkie „becikowe” weszło w życie 7 kwietnia 2015 r. Od tego dnia można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Krótkiej 1 w Białogardzie wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
Zapomoga przysługuje osobom z tytułu urodzenia dziecka po 31 grudnia 2014 r., stale zamieszkałym na terenie miasta Białogard przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem narodzin dziecka.

 

Pomoc przysługuje niezależnie od wysokości dochodu. Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć nie później niż 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Przygotowany druk wniosku o miejskie becikowe można pobrać w pokoju nr 17 Białogardzkiego MOPSu.

 

Do pobrania wzór druku o koszalińskie becikowe

 

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u