lesniewicz22O rozwoju gminy Biesiekierz, oraz o rolnictwie i potencjale jaki dają sołectwa rozmawiamy z wójtem gminy, Andrzejem Leśniewiczem.

- Od bardzo wielu lat jest Pan związany z samorządem, między innymi jako wicestarosta koszaliński i aktualnie wójt Biesiekierza. Jaka jest więc gmina, którą Pan zarządza?

- Na pewno gminą pełną aktywnych mieszkańców. Możemy poszczycić się sporą ilością osób, angażujących się w projekty na rzecz rozwoju lokalnego, a dowody tego widoczne są w świetlicach wiejskich, w sołectwach, podczas lokalnych i gminnych wydarzeń. Biesiekierz liczy ponad 6 tysięcy mieszkańców i jest zdecydowanie gminą rolniczą. 

Dzisiaj gmina Biesiekierz musi efektywnie wykorzystywać wszystkie istniejące szanse do rozwoju, włączając do wspólnej pracy na rzecz rozwoju lokalnej ojczyzny wiele osób, grup społecznych i zawodowych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, opracowano nową Strategię Rozwoju Gminy Biesiekierz obejmującą lata 2015 – 2020. W tym celu wszelkie działania gminy prowadzone są w oparciu o dwie polityki – budżetową, oraz rozwoju.

- Jakie są więc planowane najważniejsze inwestycje?

- Do najważniejszych z inwestycji z punktu widzenia naszych potrzeb należą oczywiście drogi. Planowany jest również rozwój infrastruktury kulturalnej, w tym świetlic wiejskich. Gmina pozyskała również środki na zakup mieszkania socjalnego, remont boiska, w trakcie oceny są projekty dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej, budowy sali gimnastycznej, czy zakupu samochodu strażackiego, oraz samochodu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Ale gmina to również miejsce pracy i rozwój lokalnych firm. Czy pamięta Pan i o nich?

-  Dogodna lokalizacja w sąsiedztwie Koszalina powoduje, iż gmina Biesiekierz posiada doskonałą ofertę pod budownictwo mieszkaniowe. Wciąż rosnąca liczba mieszkańców plasuje gminę wśród wyjątków na tle europejskiej i krajowej polityki demograficznej. Aby jeszcze bardziej wykorzystywać potencjał wynikający z lokalizacji gmina została członkiem Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki temu uzyskała dostęp zarówno do nowych źródeł finasowania inwestycji i innych projektów gminnych, ale również zagwarantowała dodatkowe pieniądze na dotacje dla przedsiębiorców. To również przedsiębiorcy i mieszkańcy są motorem innych działań, które mają na celu zwiększenie efektywności sfery gospodarczej. 

- Wspomniał Pan, że Biesiekierz jest gminą rolniczą.  Z jakimi problemami boryka się rolnictwo w gminie?

- W rolnictwie zawsze pojawiały się cykliczne, określone problemy dotyczące opłacalności produkcji wynikające ze wzrostu kosztów. Obecnie mamy najniższe od wielu lat ceny zbóż i mleka. Niepokój rolników ,hodowców budzi lawinowe zwiększenie się ilości ognisk ASF. Cieniem na sytuację w rolnictwie kładzie się również embargo ze strony Rosji na nasze artykuły rolno- spożywcze. Trudną sytuację skomplikował bezcłowy import zboża z Ukrainy. Rzadko też zdarza się taki rok, w którym pogoda w pełni sprzyjałaby rolnikom. Często muszą się oni zmagać z suszą lub zbyt obfitym opadami , a coraz częściej z katastrofalnymi burzami. Także i w tym roku przyroda nie szczędziła rolnikom przeciwności i pokazała jak bardzo człowiek jest zależny od wszechmocnych sił natury. Także nasza gmina dotkliwie odczuła skutki tych nawałnic. Wymarznięcia , susza ,grad ,a później nawalne opady deszczu spowodowały olbrzymie straty. W tej sytuacji 24 sierpnia wystąpiłem do Wojewody zachodniopomorskiego z wnioskiem o powołanie komisji do szacowani a strat wywołanych zjawiskami wymienionymi w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt..
- Jaka była reakcja wojewody?
- Wojewoda zareagował bardzo szybko i poprzez przewodniczącego Komisji klęskowej, Terenowego Zespołu Doradców w Koszalinie , powołał zespół do szacowania szkód powstałych w wyniku wystąpienia deszczu nawalnego. Niezależnie od tego, zbieramy podpisy wśród najbardziej poszkodowanych rolników , aby załączyć je do petycji do Ministra Rolnictwa w sprawie udzielenia pomocy poszkodowanym . Aby zaradzić tej trudnej sytuacji dobrym pomysłem jest wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej o wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za rok 2016 w połowie października . Innym pomysłem na udzielenie rolnikom poszkodowanym mogłoby być odroczenie terminów płatności rat za zakup lub dzierżawę gruntów z ANR, uruchomianie kredytów klęskowych, prolongowanie zaciągniętych kredytów w bankach, lub w szczególnych sytuacjach,odroczenie lub częściowe umorzenie rat podatku rolnego.

 - Jak się układa się współpraca z sołtysami?

- W naszej gminie współpraca z sołtysami i radami sołeckimi układa się bardzo harmonijnie czego wymiernym dowodem były Dożynki Gminne, gdzie wszystkie sołectw prezentowały swoje osiągnięcia pod hasłem ,, TU MIESZKAM- TU ŻYJĘ” .Hasło to ma na celu pobudzenie wśród mieszkańców naszej gminy przynależności i współodpowiedzialności za swoją miejscowość, sołectwo, czy całą gminę . Sołtysom , sołectwom i wójtowi oraz gminie zależy bowiem na tym , aby każdy mieszkaniec poznał swój region, jego historię , zabytki, walory turystyczne , oraz ofertę edukacyjną i kulturalną. Bardzo ważne przy tym jest zaszczepienie i krzewienie lokalnego patriotyzmu wśród mieszkańców , wzbudzenie poczucia dumy i chęci pracy na rzecz rozwoju gminy. Pomiędzy wójtem a sołtysami panuje powszechne przekazanie , że tylko wspólna praca i zaangażowanie , odpowiedzialność i aktywna postawa, stworzą nam nasze wyjątkowe miejsce na ziemi. Między wójtem a sołtysami jest bezpośrednia komunikacja w sprawach dla sołectwa ważnych. Przy realizacji tak wielu zadań i celów dobrym pomysłem jest wzmocnienie roli sołtysów , poprzez możliwość posiadania własnego konta, wzmocnienie rad sołeckich, uposażenie w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia, ubezpieczenie, które będzie się liczyć do emerytury.
Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

 

Dodaj Temat

 reklama balticbd

calidozaworarka

 

ARKA zyczeniabn2017toplaserkoszalinlogo1

baneredu4you1

reklamamchecinski1                                                

teproogłoszenieopracebalticinfo1

lechbudIIetap

logo.rgb

e.sztorc.banner

inwestbohwawy

 

vertaxofertareklama1

banerekfotowoltaika210x240px3

 assetlogolarge

 

balticinfopl


logonieruchomosci ew1

logopraxis

pamprofil

 

4mobile

banerbogurscy
 banerek1
logo just
 
MAPA STRON I II
stat4u