lesniewicz22O rozwoju gminy Biesiekierz, oraz o rolnictwie i potencjale jaki dają sołectwa rozmawiamy z wójtem gminy, Andrzejem Leśniewiczem.

- Od bardzo wielu lat jest Pan związany z samorządem, między innymi jako wicestarosta koszaliński i aktualnie wójt Biesiekierza. Jaka jest więc gmina, którą Pan zarządza?

- Na pewno gminą pełną aktywnych mieszkańców. Możemy poszczycić się sporą ilością osób, angażujących się w projekty na rzecz rozwoju lokalnego, a dowody tego widoczne są w świetlicach wiejskich, w sołectwach, podczas lokalnych i gminnych wydarzeń. Biesiekierz liczy ponad 6 tysięcy mieszkańców i jest zdecydowanie gminą rolniczą. 

Dzisiaj gmina Biesiekierz musi efektywnie wykorzystywać wszystkie istniejące szanse do rozwoju, włączając do wspólnej pracy na rzecz rozwoju lokalnej ojczyzny wiele osób, grup społecznych i zawodowych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, opracowano nową Strategię Rozwoju Gminy Biesiekierz obejmującą lata 2015 – 2020. W tym celu wszelkie działania gminy prowadzone są w oparciu o dwie polityki – budżetową, oraz rozwoju.

- Jakie są więc planowane najważniejsze inwestycje?

- Do najważniejszych z inwestycji z punktu widzenia naszych potrzeb należą oczywiście drogi. Planowany jest również rozwój infrastruktury kulturalnej, w tym świetlic wiejskich. Gmina pozyskała również środki na zakup mieszkania socjalnego, remont boiska, w trakcie oceny są projekty dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej, budowy sali gimnastycznej, czy zakupu samochodu strażackiego, oraz samochodu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Ale gmina to również miejsce pracy i rozwój lokalnych firm. Czy pamięta Pan i o nich?

-  Dogodna lokalizacja w sąsiedztwie Koszalina powoduje, iż gmina Biesiekierz posiada doskonałą ofertę pod budownictwo mieszkaniowe. Wciąż rosnąca liczba mieszkańców plasuje gminę wśród wyjątków na tle europejskiej i krajowej polityki demograficznej. Aby jeszcze bardziej wykorzystywać potencjał wynikający z lokalizacji gmina została członkiem Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki temu uzyskała dostęp zarówno do nowych źródeł finasowania inwestycji i innych projektów gminnych, ale również zagwarantowała dodatkowe pieniądze na dotacje dla przedsiębiorców. To również przedsiębiorcy i mieszkańcy są motorem innych działań, które mają na celu zwiększenie efektywności sfery gospodarczej. 

- Wspomniał Pan, że Biesiekierz jest gminą rolniczą.  Z jakimi problemami boryka się rolnictwo w gminie?

- W rolnictwie zawsze pojawiały się cykliczne, określone problemy dotyczące opłacalności produkcji wynikające ze wzrostu kosztów. Obecnie mamy najniższe od wielu lat ceny zbóż i mleka. Niepokój rolników ,hodowców budzi lawinowe zwiększenie się ilości ognisk ASF. Cieniem na sytuację w rolnictwie kładzie się również embargo ze strony Rosji na nasze artykuły rolno- spożywcze. Trudną sytuację skomplikował bezcłowy import zboża z Ukrainy. Rzadko też zdarza się taki rok, w którym pogoda w pełni sprzyjałaby rolnikom. Często muszą się oni zmagać z suszą lub zbyt obfitym opadami , a coraz częściej z katastrofalnymi burzami. Także i w tym roku przyroda nie szczędziła rolnikom przeciwności i pokazała jak bardzo człowiek jest zależny od wszechmocnych sił natury. Także nasza gmina dotkliwie odczuła skutki tych nawałnic. Wymarznięcia , susza ,grad ,a później nawalne opady deszczu spowodowały olbrzymie straty. W tej sytuacji 24 sierpnia wystąpiłem do Wojewody zachodniopomorskiego z wnioskiem o powołanie komisji do szacowani a strat wywołanych zjawiskami wymienionymi w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt..
- Jaka była reakcja wojewody?
- Wojewoda zareagował bardzo szybko i poprzez przewodniczącego Komisji klęskowej, Terenowego Zespołu Doradców w Koszalinie , powołał zespół do szacowania szkód powstałych w wyniku wystąpienia deszczu nawalnego. Niezależnie od tego, zbieramy podpisy wśród najbardziej poszkodowanych rolników , aby załączyć je do petycji do Ministra Rolnictwa w sprawie udzielenia pomocy poszkodowanym . Aby zaradzić tej trudnej sytuacji dobrym pomysłem jest wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej o wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za rok 2016 w połowie października . Innym pomysłem na udzielenie rolnikom poszkodowanym mogłoby być odroczenie terminów płatności rat za zakup lub dzierżawę gruntów z ANR, uruchomianie kredytów klęskowych, prolongowanie zaciągniętych kredytów w bankach, lub w szczególnych sytuacjach,odroczenie lub częściowe umorzenie rat podatku rolnego.

 - Jak się układa się współpraca z sołtysami?

- W naszej gminie współpraca z sołtysami i radami sołeckimi układa się bardzo harmonijnie czego wymiernym dowodem były Dożynki Gminne, gdzie wszystkie sołectw prezentowały swoje osiągnięcia pod hasłem ,, TU MIESZKAM- TU ŻYJĘ” .Hasło to ma na celu pobudzenie wśród mieszkańców naszej gminy przynależności i współodpowiedzialności za swoją miejscowość, sołectwo, czy całą gminę . Sołtysom , sołectwom i wójtowi oraz gminie zależy bowiem na tym , aby każdy mieszkaniec poznał swój region, jego historię , zabytki, walory turystyczne , oraz ofertę edukacyjną i kulturalną. Bardzo ważne przy tym jest zaszczepienie i krzewienie lokalnego patriotyzmu wśród mieszkańców , wzbudzenie poczucia dumy i chęci pracy na rzecz rozwoju gminy. Pomiędzy wójtem a sołtysami panuje powszechne przekazanie , że tylko wspólna praca i zaangażowanie , odpowiedzialność i aktywna postawa, stworzą nam nasze wyjątkowe miejsce na ziemi. Między wójtem a sołtysami jest bezpośrednia komunikacja w sprawach dla sołectwa ważnych. Przy realizacji tak wielu zadań i celów dobrym pomysłem jest wzmocnienie roli sołtysów , poprzez możliwość posiadania własnego konta, wzmocnienie rad sołeckich, uposażenie w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia, ubezpieczenie, które będzie się liczyć do emerytury.
Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski

 

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u