Pawowska2Rozmowa z Bożeną Pawłowską- doradcą podatkowym, właścicielką Kancelarii Podatkowej Constans w Koszalinie

- Jak duża odpowiedzialność ciąży na barkach doradcy podatkowego?
- Doradca podatkowy ponosi dużą odpowiedzialność za wszystkie sprawy które zostaną mu powierzone przez Klienta. Można zaryzykować stwierdzenie, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzone mu sprawy jeżeli dokumenty dotyczące danej sprawy są kompletne i odpowiadają faktycznej sytuacji. Odpowiedzialność doradcy podatkowego wynika wprost z przepisów ustawy o doradztwie podatkowym. Każdy doradca przed wpisaniem go na listę doradców podatkowych złożył ślubowanie, że jako doradca podatkowy będzie wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej.

W ustawie o doradztwie podatkowym przewidziana jest odpowiedzialność karna i odpowiedzialność odszkodowawcza za wyrządzenie szkody w związku z wykonywaniem doradztwa. Niezależnie od zapisów w ustawie o doradztwie podatkowym odpowiedzialność za prowadzenie spraw podatników wynika wprost z ustaw podatkowych i ustaw o prowadzeniu ewidencji dla celów podatkowych i rachunkowych. Doradcy podatkowi obligatoryjnie należą do Izby Doradców Podatkowych gdzie szczególnie kładzie się nacisk na etykę wykonywania zawodu a pogłębianie wiedzy jest obowiązkowe pod rygorem wykreślenia z listy doradców podatkowych.
- Z jakim zakresem regulacji prawnych, przepisami musi być obeznany doradca podatkowy?
- Doradca podatkowy praktycznie winien znać wszelkie przepisy prawa związane z prowadzeniem spraw swoich klientów. Ponieważ jest to szerokie spektrum działań, od ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych i ich rozliczanie podatkowe w podatkach dochodowych i podatku Vat, poprzez sprawy kadrowe i ubezpieczeń społecznych właścicieli firm i ich pracowników do rozliczeń z tytułu spadków i darowizn, podatku od nieruchomości, podatku i opłat lokalnych po przepisy kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego.
- A jak w wyniku błędnej interpretacji przepisów podatkowych można wybronić klienta?
- Mamy szeroki dostęp do informacji w internecie, dostęp do opracowań, artykułów prasowych, szkoleń i szeregu innych informacji, a i tak każdorazowo, jeżeli wystąpi problem w interpretacji przepisu podatkowego doradca podejmuje decyzję o rozwiązaniu problemu na podstawie oceny stanu faktycznego, brzmienia przepisu podatkowego wprost z ustawy i własnego doświadczenia. Jeżeli doradca podatkowy dokona złej interpretacji przepisu to skutki tego ponosi nie Klient lecz doradca. W tym celu ustawa o doradztwie podatkowym nakłada na doradcę obowiązek ubezpieczenia się z tytułu wykonywania doradztwa pod rygorem wykreślenia z listy doradców podatkowych.
- Jakie problemy są najczęstsze? 
- Problemem są zmieniające się przepisy w podatku VAT i podatkach dochodowych z taką częstotliwością, iż niejednokrotnie nie można nadążyć ze śledzeniem tych zmian. Zmiany są wprowadzane nie tylko na koniec roku ale także w ciągu roku. Brak stabilności w prawie podatkowym powoduje poczucie braku stabilności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ponadto wprowadza się dla przedsiębiorców mnóstwo nowych obowiązków sprawozdawczych, obowiązków związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz obowiązków w stosunku do różnych instytucji i dlatego największym problemem jest informowanie przedsiębiorców o potrzebie wypełniania tych obowiązków.

- Czy można powiedzieć że ten zawód pretenduje do miana zawodu zaufania społecznego?
- Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego. Zgodnie z zapisami ustawy o doradztwie podatkowym poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje muszą być zachowane w tajemnicy wobec osób trzecich. Doradca podatkowy jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu.
- W końcu- czy w tym zawodzie doradca powinien znać klienta bardziej, niż on sam? Wiedzieć, jak mu pomóc i doradzić, zanim on sam o to poprosi?
- Jeżeli doradca podatkowy jest związany stałą umową z Klientem do obsługi jego działalności gospodarczej to z założenia,  stara się żeby nie wystąpiły problemy z urzędami i instytucjami, doradza w sprawach bieżących oraz proponuje rozstrzygnięcia na przyszłość. Jeżeli doradca podatkowy zna Klienta i posiadł sztukę przewidywania działań Klienta, to pomoc i doradztwo jest elementem codziennej pracy doradcy podatkowego i nie wymaga dodatkowych próśb ze strony Klienta.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał:

Tomasz Wojciechowski

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 DB MACIEJ TYSZKA baner

 

 

PokaLogo promocja torba

 

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u