MalgorzataChylaRozmowa z Małgorzatą Chyłą, Prezesem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Koszalinie.
- Dlaczego koszaliński ZNP jest przeciwko reformie edukacji?

- ZNP od początku twierdził, że ma żadnych przesłanek które dawałyby powody, żeby taką rewolucję realizować kosztem dzieci, bo to one najbardziej ucierpią. Powody na podstawie których obecny rząd wprowadzał tą reformę nie były rzetelnie konsultowane społecznie, natomiast czas wprowadzania zmian – pozostawiał wiele do życzenia. Związek Nauczycielstwa Polskiego proponował wiele rozwiązań: wydłużenie czasu nauki w LO bez ruszania pozostałych placówek, wprowadzenie reformy dla dzieci rozpoczynających edukację w klasie I. Była również propozycja odroczenia reformy o jeden rok. 

Niestety wszystkie nasze propozycje zostały odrzucone.

Rządzący postanowili, że mijający rok szkolny będzie ostatnim rokiem kształcenia w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w ramach dotychczasowego systemu. Był to system wypracowany i doskonalony przez kilkanaście lat, który nie tylko sprawdził się, ale przyniósł wymierne efekty edukacyjne. Reforma stała się faktem, więc dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz nauczyciele mają teraz obowiązek jej wdrażania.

- Ilu nauczycieli pracuje w Koszalinie i regionie? Czy jest ich za mało czy za dużo?

- Według przybliżonych danych, na terenie działania Oddziału ZNP mamy 6 organów prowadzących przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze. Pracuje w nich około 1750 nauczycieli.

- A na czym dokładnie polega głośny już konflikt pomiędzy ZNP i Solidarnością?

- ZNP z niepokojem przygląda się działaniom Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, które w naszym odczuciu zmierzają do podzielenia środowiska pracowników oświaty. Prowadzone przez Solidarność jednostronne negocjacje z rządem w sprawie nowego systemu wynagradzania nauczycieli, są przykładem braku współpracy z innymi związkami zawodowymi. Nie rozumiemy stanowiska Solidarności, z którego wynika że za cenę wzrostu wynagrodzeń o 15 procent związek ten zgadza się na likwidację „przywilejów” nauczycielskich. ZNP stanowczo stwierdza, że w Karcie Nauczyciela zapisane są obowiązki i uprawnienia nauczycieli, a nie przywileje. 

- A propos wynagrodzeń. Nauczyciele niemal co roku strajkują, żądając a to podwyżk,i a to zmian warunków pracy. Nie jest to jednak postawa roszczeniowa?

- Z przykrością stwierdzam, że w ostatnich latach nie mieliśmy szczęścia do kolejnych ministrów i ich działań… Oświata to ta dziedzina życia, gdzie nie można eksperymentować. Wszystkie działania powinny być bardzo dokładnie przemyślane i odpowiednio skonsultowane. Poprzedni rząd również „fundował„ nam wiele różnych zmian, nie przeprowadzając ewaluacji tego- co już zostało wprowadzone. Nikogo nie interesowało jak wdrożone rozwiązania funkcjonują oraz czy przyniosły oczekiwane rezultaty. Obowiązkiem związku zawodowego jest dbałość o prace i płace. Przy tak licznych zmianach brak jest poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Jednocześnie należy zaznaczyć, że nasze roszczenia płacowe od lat były w sferze obietnic! Szumne zapowiedzi kolejnych polityków nie przenosiły się na faktyczne podwyżki. W dalszym ciągu, przy stale rosnących obowiązkach i bardzo trudnej pracy średnia płaca nauczyciela w Polsce jest poniżej średniej krajowej a pensja początkującego nauczyciela – minimalnie wyższa od pensji minimalnej, co jest absurdem, bo każdy adept tego zawodu musi mieć wykształcenie wyższe. Państwo polskie wciąż stoi na stanowisku, że zawód nauczyciela to misja i ofiarność, za którą nie trzeba godnie zapłacić, bo nauczyciele z zasady nie oczekują satysfakcji finansowej. W ten sposób zmusza się wielu z nich do szukania pracy w innych branżach a traci na tym całe społeczeństwo.

- Jak wygląda obecnie wymiar czasu pracy nauczyciela?

- Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu nauczyciel tak zwany tablicowy realizuje m.in. zajęcia dydaktyczne- w ilości 18 godzin, nauczyciel bibliotekarz- 30 godzin, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz oraz inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły. Czyli: indywidualne spotkania z rodzicami, wywiadówki, rady pedagogiczne, szkolenia, zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Nauczyciele są zobowiązani do zindywidualizowanego podejścia do każdego ucznia: dla słabego prowadzi się zajęcia wyrównawcze, dla zdolnego – przygotowuje dodatkowe zadania, rozwija jego talenty i zainteresowania, organizuje projekty zagraniczne i wymiany, umożliwia uczestnictwo w konkursach i olimpiadach, dla uczniów z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych dostosowuje się programy nauczania i metody pracy do ich potrzeb i możliwości.
Nauczyciele w szkołach ponadgimnazjalnych często też prowadzą dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym dla uczniów, którzy realizują zakres podstawowy z danego przedmiotu i poszerzyć swoją wiedzę. A więc obowiązków jest coraz więcej, praca nauczyciela staje się mimo komputeryzacji coraz bardziej czasochłonna. Z roku na rok rozbudowuje się jeszcze sprawozdawczość czyli analizuje się wyniki nauczania. W ten sposób mniej jest czasu na rozwój osobisty nauczyciela i poszukiwanie nowatorskich metod pracy.
- A wynagrodzenie?
- Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela od 1 stycznia 2017 roku w zależności od stopnia awansu zawodowego wynosi:

  • nauczyciela stażysty - 2294 zł brutto,
  • nauczyciela kontraktowego - 2361 zł brutto,
  • nauczyciela mianowanego - 2681 zł brutto,
  • nauczyciela dyplomowanego - 3149 zł brutto.

Na wynagrodzenie nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki do niego. Dodatków jest kilkanaście- za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagrody. Po zsumowaniu ich i wynagrodzenia zasadniczego wychodzi średnie wynagrodzenie nauczycieli określone w ustawie Karta Nauczyciela. Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym w lipcu tego roku w sektorze państwowym wyniosło 4502 zł, natomiast średnie wynagrodzenie nauczycieli – 4496 zł.

- Nauczyciele tracą często szacunek i prestiż w oczach uczniów, dlaczego? Jak dziś szkoła może wychowywać i mądrze uczyć?

- Nauczyciele i środowisko oświatowe od kilku lat są częstokroć obwiniani o rujnowanie budżetów poszczególnych samorządów. Często szuka się na nas oszczędności. Podaje nieprawdziwe dane dotyczące naszych zarobków jak również charakteru pracy. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że zdecydowana większość ludzi pracy w Polsce zarabia za mało, bo każdy powinien zarobić tyle, aby godnie przeżyć od wypłaty do wypłaty. Natomiast nie można nas obwiniać za coraz większą ilość zadań, które są nakładane przez rząd na samorządy lokalne. Nie tylko nauczyciele wynagradzani są z budżetu państwa. Przywrócenie należnego prestiżu nauczycielom- to nie lada wyzwanie dla nas wszystkich.  Jeżeli chodzi o wychowanie dzieci i młodzieży- to nie możemy zapominać o tym, że szkoła ma wspomagać proces wychowawczy a nie zastępować rodziców.

- Czy w Pani opinii należy zwiększyć ilość szkół zawodowych?

- Tak, ale po dokładnym rozpoznaniu zapotrzebowania na rynku pracy na poszczególne zawody.

- Co według Pani będzie dalej z edukacją w regionie i w Polsce?

- Cóż, nie jestem wróżką! Wiem jednak, że po raz kolejny nauczyciele i dyrektorzy szkół i placówek oświatowych muszą sobie poradzić. Co będzie dalej? ZNP będzie obserwował kolejne etapy dobrej zmiany i zrobi wszystko aby więcej już nie można było zepsuć.

 

Rozmawiał: Tomasz Wojciechowski


Małgorzata Chyła-  Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Koszalinie (trzecią kadencję) oraz członkini władz wojewódzkich tej organizacji. Nauczycielka z 37 letnim stażem pracy. Inicjatorka wielu akcji społecznych i charytatywnych, w latach 2010 - 2014 radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Jest zwolenniczką bezpłatnej, powszechnej oświaty i wysokich kwalifikacji nauczycieli.

Dodaj Temat

 

 

PRAXISreklamalogo

 

reklamamchecinski1

 

 polanareklama1

 

  

 

 

 
 
 
 
MAPA STRON I II
stat4u