Biznesowe wnioski

I Koszalińskie Forum Gospodarcze już za nami, nastąpił czas wniosków i podsumowań. Wnioski te zostały wypracowane w trakcie dyskusji panelowych i pogrupowane według tytułów paneli. Będą one podstawą do działań progospodarczych realizowanych przez Koszalińską Izbę Przemysłowo-Handlową, a mających na celu rozwój miasta i regionu.

Wnioski Panel 1 „Energetyka odnawialna, rozproszona i jądrowa.”:

•Ustawa o OZE wymaga pilnej nowelizacji.

•Konieczność likwidacji barier administracyjnych w zakresie wydawania decyzji środowiskowych oraz udzielania pozwoleń na przyłączenie farm wiatrowych do sieci energetycznej.

 

•Rozwijanie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie racjonalnego zużywania energii.

•Wyłącznie polemiki politycznej z dyskusji nad przyszłością energetyki.

•Konieczność budowania komplementarnych rozwiązań dla systemów energetycznych zawierających zarówno źródła energii stałej jak i OZE.

•Energetyka jądrowa i termojądrowa jest tanim, czystym i bezpiecznym źródłem energii. Jest nieuchronną przyszłością, która zapewni postęp kraju i wzrost komfortu przyszłych pokoleń.

•Konieczność budowy długoterminowej strategii rozwoju polskiej energetyki.

•Z odbytej dyskusji wynika, że ustawodawstwo regulujące funkcjonowanie OZE, a szczególnie finanse, jest niespójne. Finanse przeznaczone na OZE są przechwytywane przez duże organizacje.

Wnioski Panel 2 „Nowa perspektywa Unii Europejskiej 2014-2020.”:

•Zmniejszenie poziomu biurokracji na etapie zarówno aplikowania o środki unijne jak i na etapie realizacji projektu i rozliczania.

•Priorytetem na tę chwilę jest rozwój współpracy przedsiębiorców z uczelniami, co pozwoli na efektywne wykorzystanie środków z nowej perspektywy unijnej.

•Konieczny jest rozwój szkolnictwa zawodowego oraz rynku specjalistów i ważnym jest , aby w tym celu dobrze wykorzystać środki unijne oraz współpracę: biznesu, nauki, samorządów i ustawodawców.

•Niezbędne są działania edukacyjne w zakresie pisania projektów według nowych zasad, gdyż odbiegają one od zasad z poprzedniej perspektywy.

•Potrzeba uporządkowania informacji i większej dostępności do wiedzy na temat programów nowej perspektywy unijnej.

•Należy zadbać o jak najszybsze udostępnienie informacji o konkursach z nowej perspektywy unijnej, aby nie skracał się czas na ich realizację.

•Wypracowanie nowych rozwiązań wokół ustawy o zamówieniach publicznych, które umożliwią efektywną realizację projektów według kryteriów jakościowych, a nie tylko ilościowych.

•Ponieważ środki unijne są niepowtarzalną szansą na rozwój nowych technologii, bez których coraz trudniej konkurować na rynku gospodarczym, niezbędne jest wsparcie przedsiębiorstw w tych działaniach, przez samorządy i instytucje okołobiznesowe.

Wnioski Panel 3 „Otoczenie innowacyjnego biznesu – wsparcie dla firm.”:

•Wiele uwagi trzeba poświęcić wzmocnieniu roli instytucji otoczenia biznesu w procesie rozwoju gospodarczego i wspierać ich rozwój na szczeblu lokalnym i regionalnym.

•Istnieje konieczność zbudowania marki regionu i rozwijania patriotyzmu lokalnego.

•Szczególną uwagę należy poświęcić rozwijaniu kluczowych filarów potencjału regionu – turystyki oraz logistyki.

•Koszalin miastem portowym, poprzez stworzenie szlaku wodnego; Jezioro Jamno – Morze Bałtyckie.

•Niezbędne jest tworzenie klastrów, grup i konsorcjów, w celu umożliwienia sprawnej realizacji projektów rozwojowo – badawczych.

•Należy wspomagać budowanie kapitału społecznego, którego efektem będzie szeroko pojęta współpraca w regionie i realizacja regionalnych, długoterminowych celów gospodarczych.

 

Więcej na stronei forum: http://www.kofg.pl/home/aktualnosci

 

Registration disabled