Dofinansowanie przedsiębiorców samozatrudnionych- PUP

1920x810W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568 z późn. zm.). Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 21.04.2020 r. do 04.05.2020 r. Po zakończeniu w/w naboru Urząd przewiduje ogłoszenie kolejnego terminu naboru, o czym poinformuje w odrębnym komunikacie.

Wnioski mogą być składane:
– w postaci elektronicznej poprzez platformę: www.praca.gov.pl
– w postaci papierowej: komplet podpisanych dokumentów tj. wniosek z załącznikami (arkusz kalkulacyjny spadku obrotów + formularz pomocy publicznej covid) należy złożyć bezpośrednio w siedzibie PUP, na parterze, w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach

Dofinansowanie może być przyznane przedsiębiorcy będącym osobą fizyczną prowadzącemu działalność gospodarczą (niezatrudniającego pracowników) na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, a wysokość dofinansowania uzależniona jest od wykazanego spadku obrotów*.
* spadek obrotów – rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym) w następstwie wystąpienia COVID-19, w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych 2020 r., począwszy od 1stycznia 2020 r., w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy 2019 r. (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego).

 

Szukasz dodatkwoego wsparcia dla swojej firmy? Zajrzyj na https://koszalin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

 

Registration disabled