Przeciwdziałanie COVID-19 w rozliczeniach podatkowych za 2020 r

Od 15 lutego trwa akcja składania zeznań PIT za 2020 r. Nowym odliczeniem są tzw. odliczenia i darowizny covidowe. Ozdrowieńcy oddający osocze mogą skorzystać z ulgi dla honorowych krwiodawców.

Składając zeznanie podatkowe za 2020 można skorzystać z nietypowych ulg i odliczeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19. Są to:
– darowizna na cele walki z COVID-19,
– darowizna przenośnych komputerów dla placówek oświatowych,
– obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r. o stratę z powodu epidemii COVID-19 w 2020 r.,
– możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej z 2020 r. do 5 mln zł,
– ulga B+R oraz 5-procentowa stawka podatku – nowe ulgi i zwolnienia dla podatników.


Darowizna na cele walki z COVID-19
Podatnicy, którzy w 2020 r. przekazali pieniądze lub rzeczy na cele walki z COVID-19 mają możliwość odliczenia tych kwot lub wartości darowizn rzeczowych od podstawy opodatkowania za 2020 r. w tegorocznym rozliczeniu PIT.
Darowizna musi zostać dokonana na rzecz konkretnych podmiotów takich jak np. domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych lub wskazanych podmiotów leczniczych wpisanych do wykazu prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Przekazana darowizna musi zostać odpowiednio udokumentowana w taki sposób, aby z dowodu wynikały dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Wielkość odliczenia jest uzależniona od terminu przekazania darowizny:
– do końca kwietnia 2020 r. – 200 proc. wartości darowizny;
– od 1 do 31 maja 2020 r. – 150 proc. wartości darowizny;
– od 1 czerwca do 30 września 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny,
– od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 200 proc. wartości darowizny.
Odliczenia można dokonać w deklaracji rocznej z wyjątkiem PIT-38 i PIT-39. Należy wypełnić i dołączyć do zeznania podatkowego załącznik PIT/O, a w nim podać ostateczną wartość odliczenia, a nie kwotę przekazanej darowizny. Wypełniając PIT-36, PIT-36L i PIT-28 pamiętać należy że odliczeniu nie podlegają darowizny przedsiębiorstwa w spadku. 
Darowizna ta pomniejsza dochody podatnika i może wynosić do 100% jego dochodu.


Darowizna przenośnych komputerów dla placówek oświatowych
Podatnicy, którzy w 2020 r. przekazali komputery przenośne tzn. laptopy lub tablety organom prowadzącym jednostki oświatowe lub innym jednostkom celem dalszego nieodpłatnego przekazania tym organom lub placówkom mogą odliczyć te koszty w zeznaniu podatkowym. Darowizna przysługuje również w przypadku darowizn na rzecz prywatnych placówek oświatowych.
Odliczenia można dokonać w deklaracji rocznej z wyjątkiem PIT-38 i PIT-39. Należy wypełnić i dołączyć do zeznania podatkowego załącznik PIT/D. Podobnie jak przy darowiźnie na rzecz zwalczania COVID-19 odliczeniu nie podlegają darowizny przedsiębiorstwa w spadku.  W PIT/D podać należy ostateczną wartość odliczenia, a nie wyłącznie kwotę przekazanej darowizny.


Jako kwotę darowizny należy przyjąć wartość towaru wraz z podatkiem VAT (kwotę brutto). Jeżeli darowizny dokonuje podatnik VAT odliczenia dokonuje się w kwocie netto – tj. VAT od wartości darowizny odlicza się w deklaracji PIT w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Podatnik przekazujący darowiznę powinien posiadać umowę darowizny lub inny dowód, z których wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.


Darowiznę z laptopów lub tabletów można przekazać na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe albo na rzecz organizacji pożytku publicznego, prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE – którym jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy. W obu przypadkach z przeznaczeniem do dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym (darowizna celowa).


Przedmiotem tej darowizny mogą być wyłącznie komputery przenośne, kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania. Darowizna może dotyczyć wyłącznie jednostki komputerowej. Wszelkie sprzęty i urządzenia, które mogą zostać od komputera odłączone i wykorzystywane również przez inne jednostki, nie mogą być uznane za komputer, a zatem jego przekazanie nie będzie uprawniało do ulgi podatkowej (np. drukarki, torba do laptopa, skaner, router, przenośny dysk pamięci).

Ulgą mogą być objęte natomiast przekazanie darowizną urządzenia peryferyjnego, współpracującego wyłącznie przy wykonywaniu wszystkich funkcji przez komputer lub tablet (np. myszka do komputera, klawiatura do obsługi komputera lub laptopa).  
Wielkość odliczenia jest uzależniona od terminu przekazania darowizny:
– do końca kwietnia 2020 r. – 200 proc. wartości darowizny;
– od 1 do 31 maja 2020 r. – 150 proc. wartości darowizny;
– od 1 czerwca do 30 września 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny,
– od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 200 proc. wartości darowizny.
Darowizna ta pomniejsza dochody podatnika i może wynosić do 100% jego dochodu.

Obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r. o stratę z powodu epidemii COVID-19 w 2020
Podatnicy, którzy w wyniku ograniczeń spowodowanych epidemią COVID-19 ponieśli w 2020 r. stratę, mogą obniżyć o jej wartość dochód uzyskany w 2019 r. Odliczenia tego mogą dokona podatnicy podatku dochodowego prowadzący działalność gospodarczą, którzy rozliczali się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym.
Stratę poniesioną w 2020 r. powstałą w związku z pandemią można odliczyć wstecznie, od dochodu osiągniętego w roku poprzednim. W tym celu wystarczy złożyć korektę zeznania za 2019 r.


Zgodnie z nowym brzemieniem art. 52k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy całkowite przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2020 będą niższe o minimum 50% od łącznych przychodów uzyskanych za rok 2019, przedsiębiorcy przysługuje jednorazowe obniżenie dochodów lub przychodów otrzymanych w roku 2019 o kwotę poniesionej straty. Podatników obowiązuje jednak limit kwoty podlegającej obniżeniu, wynoszący 5 milionów złotych.

Preferencyjna stawka podatku i ulga B+R
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą prace ukierunkowane na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa i opracowali produkty niezbędne do walki z nim, mają prawo ująć ten fakt w rozliczeniach podatkowych. Mogą skorzystać z ulg B+R (działalność badawczo-rozwojowa) lub preferencyjnej stawki podatku.
Z preferencyjnej – 5 proc. stawki podatku PIT mogą skorzystać przedsiębiorcy, osiągający kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej uzyskane w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (B+R) wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

Przedsiębiorcy ci (firmy: jednoosobowe, mikro, małe, średnie i duże) mogą odliczyć także koszty kwalifikowane za 2020 rok związane z działalnością badawczo-rozwojową (B+R). Takie odliczenie mogą również dokonać przy wpłacaniu zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku.

Darowizna osocza ozdrowieńców
Ozdrowieńcy z COVID-19, którzy nieodpłatnie oddają osocze mogą skorzystać z darowizny dla honorowych krwiodawców i odliczyć 130 zł za każdy litr oddanej krwi lub jej składników.
W przypadku tej darowizny konieczne jest posiadanie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej przez krwiodawcę krwi lub jej składników.

Aby skorzystać z odliczenia należy wypełnić załącznik PIT/O w którym wskazać należy informacje dotyczące tej darowizny (kwotę darowizny, kwotę odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego).
Darowizna ta pomniejsza dochody podatnika i razem z wieloma innymi darowiznami nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 6% jego dochodu.

Registration disabled