Ważne dla firm i cudzoziemców- nowe prawo celne

Weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie celnym. Ujednolici ona i usprawni wydawanie decyzji dotyczących naliczania należności: celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i emisyjnej w związku z importem towarów. Nowe rozwiązania dotyczą również identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych.

W przypadku importu towarów prowadzone będzie tylko jedno postępowanie dla określenia należności celnych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz opłaty emisyjnej. W konsekwencji tego postępowania wydana zostanie jedna decyzja dla wszystkich tych należności i opłat. Obecnie postępowanie celne i podatkowe prowadzone są odrębnie a w ich wyniku – w zależności od rodzaju towaru – wydawanych jest nawet kilka decyzji. Wprowadzone rozwiązanie ograniczy koszty po stronie podmiotów dokonujących importu towarów oraz izb administracji skarbowej, a także ułatwi i usprawni działalność importową.

Ponadto nowe przepisy ujednolicają tryb prowadzenia kontroli celno-skarbowych w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego i prawa podatkowego w związku z importem towarów.

Cudzoziemcy i gry hazardowe

Ustawa umożliwi nadawanie numeru PESEL osobom (głównie cudzoziemcom) nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami VAT, które nie posiadają zameldowania na terytorium RP. Zmiany w zakresie identyfikacji podatkowej będą korzystne dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Nowe przepisy wprowadzają uproszczenie i skrócenie procedur prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych m.in. poprzez umożliwienie podmiotom przekazywania informacji określonych w ustawie o grach hazardowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wpisy do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych będą zatwierdzane przez upoważniony organ Krajowej Administracji Skarbowej.

Registration disabled